Regulamin

Regulamin
SERWIS-IMPACTO

§1
[postanowienia ogólne]

1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego „Regulaminem”) obowiązują w
stosunkach pomiędzy zlecającym wykonanie usługi (zwanym „Zleceniodawcę”), a
serwisem: Serwis-Impacto (zwanym dalej „Serwisem”) w zakresie świadczonych usług
serwisowych sprzętu elektronicznego.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
a. Serwis – oznacza serwis Impacto Andrzej Kaczor z siedzibą w Raciborzu, ul. Pocztowa 10c,
47-460 Racibórz,
b. Zleceniobiorca – oznacza podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką
organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną
oraz inne jednostki oraz podmioty,
c. Strony – oznacza Serwis oraz Zleceniodawcę,
d. Regulamin – oznacza postanowienia obowiązujące w stosunku pomiędzy
Zleceniodawcą a Serwisem w zakresie przeprowadzanej, diagnozy, wyceny oraz
naprawy sprzętu,
e. Usługa – czynności związane z diagnozą oraz naprawą sprzętu a także zgrywaniem
danych zawartych na nośnikach pamięci sprzętu,
f. Sprzęt – oznacza sprzęt elektroniczny
3. Regulamin określa warunki dokonywania diagnozy usterek/usterki, wyceny, naprawy,
zgrywania danych zawartych na nośnikach pamięci sprzętu jak również przyjmowania i
wydawania naprawianego sprzętu, zasady płatności oraz zasady udzielania gwarancji
na świadczoną usługę, jak również sposób kontaktowania się z Serwisem w kontekście
zleconych mu usług.

§2
[obowiązki i prawa Serwisu]

1. Serwis oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami
niezbędnymi do należytego wykonania powierzonych usług i zobowiązuje się wykonać
je z należytą starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
standardów a także reguł wykonywania zadań objętych niniejszą usługą.
2. Serwis zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by powierzony sprzęt był
przechowywany w sposób odpowiedni, a w zakres tych starań wchodzi również dbałość

o formę zapakowania sprzętu przy wysyłce oraz w trakcie przekazywania sprzętu
między punktami serwisowymi Serwisu.
3. Warunkiem przystąpienia Serwisu do wykonania usługi jest przekazanie Serwisowi
przez Zleceniodawcę sprzętu wraz ze wszelkimi informacjami oraz niezbędną
dokumentacją związaną ze sprzętem oraz przyczyną , dla której usługa ma zostać
przeprowadzona.
4. Serwis zobowiązany jest do wykonywania usługi w sposób rzetelny – z zachowaniem
należytej staranności, w odniesieniu do potrzeb oraz informacji przekazanych przez
Zleceniodawcę.
5. Serwis może powierzyć wykonanie usługi podmiotowi zewnętrznemu. W tym wypadku
nie jest wymagana zgoda Zleceniodawcy. Podmiot zewnętrzny, któremu Serwis
powierzył wykonanie usługi powinien spełniać wszystkie wymagania, jakie stawiane są
Serwisowi, dysponować wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami niezbędnymi do
należytego wykonania usługi i zobowiązać się do wykonania jej z należytą starannością
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania
zadań objętych jej realizacją.
6. Po przyjęciu zlecenia Serwis może zrezygnować z wykonania usługi tylko w
wyjątkowym przypadku. Dotyczy to sytuacji, w których Serwis uzna, iż nie posiada
odpowiednich kwalifikacji lub części zamiennych koniecznych do naprawy sprzętu.
Dotyczy to także sytuacji, w których istnieje znaczne ryzyko uszkodzenia samego
sprzętu bądź jego części lub podzespołów. W takim przypadku Serwis zawiadamia
niezwłocznie Zleceniodawcę za pomocą maila, sms`a, bądź rozmowy telefonicznej o
zaistniałej sytuacji z podaniem przyczyny oraz sposobu, miejsca i czasie odbioru
sprzętu.
7. Serwis ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zleceniodawcy, powstałe w
wyniku działań podjętych przez podmiot zewnętrzny w związku z realizacją usługi,
chyba że Serwis nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył
osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej
trudnią się wykonywaniem takich czynności.
8. Serwis ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę o możliwości utraty danych
znajdujących się na dyskach twardych, innych nośnikach znajdujących się w sprzęcie
oraz pamięci powierzonego sprzętu, jak również dostarczonych z nim akcesoriach, w
związku z przeprowadzaną naprawą.

§3
[obowiązki i prawa Zleceniodawcy]

1. Zleceniodawca oddając sprzęt do naprawy jest zobowiązany do zapoznania się z treścią
niniejszego Regulaminu. Oddając sprzęt do naprawy, Zleceniodawca dobrowolnie
akceptuje postanowienia Regulaminu.
2. Zleceniodawca dostarczając sprzęt do Serwisu, a w szczególności przesyłając go za
pośrednictwem przewoźników, zobowiązany jest zapewnić mu odpowiednie
opakowanie. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu wynikające z jego
niewłaściwego opakowania obciążają Zleceniodawcę.

3. Zleceniodawca ma prawo zrezygnować z wykonania usługi przez Serwis na każdym
etapie jej realizacji bez podania przyczyny. W tym celu zobowiązany jest poinformować
Serwis o tym fakcie: telefonicznie lub za pomocą emaila albo sms`a.
4. Przekazując sprzęt Serwisowi, Zleceniodawca oświadcza, że dane oraz programy
zainstalowane oraz przechowywane na twardym dysku, innych nośnikach znajdujących
się w sprzęcie oraz w pamięci sprzętu są jego własnością lub posiada on do nich
stosowne prawa.

§4
[diagnoza i wycena]

1. Podstawą rozpoczęcia usługi jest zgoda udzielona Serwisowi przez Zleceniodawcę na
naprawę sprzętu w oparciu o wycenę kosztów związanych z realizacją usługi przez
Serwis.
2. Wycena kosztów odbywa się na podstawie wypełnionego przez Zleceniodawcę
formularza przyjęcia serwisowego wraz ze wstępną diagnozą sprzętu (bezpośrednie
przekazanie sprzętu do siedziby Serwisu) albo na podstawie wypełnionego i
przesłanego przez Zleceniodawcę formularza zgłoszeniowego znajdującego się na
stronie internetowej Serwisu (osobiste dostarczenie sprzętu lub naprawa zdalna – §7
Regulaminu).
3. Diagnoza sprzętu dotyczy wyłącznie usterki podanej przez Zleceniodawcę. Serwis jest
uprawniony poinformować Zleceniodawcę o innych usterkach przekazanego mu przez
Zleceniodawcę sprzętu.
4. Zmiana kosztów dokonania naprawy sprzętu może nastąpić w wyniku podjętych
czynności zmierzających bezpośrednio do naprawy przekazanego sprzętu. W wyniku
wystąpienia takiej zmiany, przekraczającej pierwotnie ustaloną przez Serwis wycenę o
150-, zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100), Serwis jest zobowiązany
niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zleceniodawcę, na dane kontaktowe podane
przez Zleceniodawcę w formularzu przyjęcia serwisowego / formularzu zgłoszeniowym
wraz z informacją dotyczącą przyczyn tego stanu rzeczy oraz nowego kosztu dokonania
naprawy. Zleceniodawca wyraża zgodę na przedstawione mu przez Serwis koszty
naprawy poprzez pisemną odpowiedź zwrotną (email) lub podczas rozmowy
telefonicznej z Serwisem. Nie udzielenie odpowiedzi w terminie 7 dni poczytywane jest
jako brak zgody Zleceniodawcy na naprawę sprzętu.
5. Diagnoza sprzętu jest usługą bezpłatną w przypadku zlecenia naprawy Serwisowi. W
przypadku rezygnacji przez Zleceniodawcę z naprawy sprzętu, po przyjęciu zlecenia
przez Serwis, koszt wykonania diagnozy wynosi 50,- zł (słownie: pięćdziesiąt złotych
00/100). Koszt zdiagnozowania zalanego sprzętu wynosi 100,- zł (słownie: sto złotych
00/100).

§5
[naprawa]

1. Czas dokonania naprawy przekazanego sprzętu wynosi 72 godziny. Serwis informuje, iż
jest to czas orientacyjny, który może ulec wydłużeniu w przypadku tymczasowego
braku części zamiennych w magazynie, dużego stopnia skomplikowania naprawy bądź
dużej ilości zleceń.
2. Serwis nie wydaje uszkodzonych bądź wymienionych części. Wyjątek stanowią
naprawy, w których wcześniej Strony postanowiły inaczej.
3. Usługa związana z osuszaniem zalanego sprzętu jest płatna bez względu na wynik
przeprowadzonego przez Serwis osuszania.
4. Serwis nie odpowiada za usterki bądź uszkodzenia zatajone lub nieujawnione przez
Zleceniodawcę w formularzu zgłoszeniowym. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za
skutki niepoinformowania przez Zleceniodawcę o aktywnej blokadzie simlock oraz
wykonanym obejściu metodą programową.
5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na dyskach twardych,
innych nośnikach znajdujących się w sprzęcie oraz pamięci powierzonego sprzętu, jak
również dostarczonych z nim akcesoriach, jeżeli mimo ostrzeżenia Serwisu nie zostały
one uprzednio skopiowane przez Zleceniodawcę.
6. Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu Zleceniodawcy sprzętu nienaprawionego w stanie
nieznacznie odbiegającym od stanu, w którym został on przyjęty przez Serwis.
Uzasadnione jest to faktem wykonania części elementów, w tym uszkodzonych, w
technologii SMD, BGA, µBGA, CSP oraz FLIP CHIP. Regeneracja albo naprawa takiego
układu lub elementu nie zawsze jest możliwa z uwagi na charakter usterki lub
dostępności danego układu lub elementu. Ponadto nie wszystkie uszkodzone układy
oraz elementy są wymienialne i przywrócenie stanu fabrycznego, może być niemożliwe.

§6
[odbiór sprzętu]

1. Sporządzony formularz przyjęcia serwisowego stanowi jednocześnie protokół przyjęcia
sprzętu, na podstawie którego następuje wydanie przez Serwis powierzonego sprzętu
po wykonaniu usługi.
2. Serwis zastrzega sobie prawo wylegitymowania podmiotu odbierającego sprzęt w
przypadku uzasadnionych podejrzeń o nieuprawnione wejście w posiadanie formularza
przyjęcia serwisowego.

§7
[naprawa zdalna]

1. Po analizie informacji przekazanych przez Zleceniodawcę za pomocą formularza
zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu, Serwis informuje
Zleceniodawcę o prawdopodobnych przyczynach usterki oraz kosztach naprawy.
Powyższe informacje zostają przesłane przez Serwis na dane kontaktowe
Zleceniodawcy podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym.
2. Zleceniodawca wyraża zgodę na przedstawione mu przez Serwis koszty naprawy
poprzez pisemną odpowiedź zwrotną (email) lub podczas rozmowy telefonicznej z
Serwisem. Nie udzielenie odpowiedzi w terminie 7 dni poczytywane jest jako brak
zgody Zleceniodawcy na naprawę sprzętu.
3. Po otrzymaniu zgody Zleceniodawcy, Serwis zamawia kuriera mającego odebrać sprzęt
od Zleceniodawcy.
4. Po dokonaniu naprawy sprzętu, Serwis wysyła sprzęt do Zleceniodawcy na dane
kontaktowe podane przez Zleceniodawcę w formularzu zgłoszeniowym.
5. §4 ust. 4 oraz §5 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§8
[gwarancja]

1. Serwis udziela 6 miesięcznej gwarancji na wykonaną naprawę oraz wymienione części
zamienne. W indywidualnych przypadkach Serwis może zmienić okres gwarancji na
wykonaną naprawę bądź wymienione części zamienne.
2. Serwis nie udziela gwarancji na naprawy Sprzętu, który miał styczność z jakąkolwiek
cieczą.
3. Na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego Strony wyłączają przepisy dotyczące rękojmi
za wady w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest podmiot niebędący konsumentem.

§9
[płatność]

1. Płatność za naprawę będzie następowała na podstawie wystawionej Zleceniodawcy
przez Serwis faktury VAT.
2. Na żądanie Zleceniodawcy, faktura VAT może zostać dostarczona przez Serwis za
pośrednictwem komunikacji elektronicznej na dane kontaktowe podane przez
Zleceniodawcę w formularzu zgłoszeniowym bądź inne dane kontaktowe, wyraźnie
wskazane przez Zleceniodawcę.
3. Płatność za naprawę może nastąpić w innej walucie, aniżeli waluta, na którą została
wystawiona faktura. Przeliczenie kursu danej waluty następuje na podstawie średniego
kursu walut ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów, przypadającego
na dzień zapłaty danej faktury VAT.
4. Należność wynikająca z faktury VAT jest płatna w terminie określonym każdorazowo
na wystawionej fakturze VAT. W przypadku niezachowania przez Zleceniodawcę
terminu płatności określonego każdorazowo na danej fakturze VAT, Serwisowi
przysługuje prawo naliczania odsetek maksymalnych od należnej kwoty.
5. Wszelkie kwoty związane z wykonaniem usług i przekazywane przez Serwis w
kontaktach ze Zleceniodawcą są kwotami netto. Do każdej kwoty zostaje każdorazowo
doliczona obowiązująca stawka podatku od towarów i usług, obowiązująca w dacie
wystawienia faktury VAT.
6. Zapłata wynagrodzenia następuje do rąk własnych przedstawiciela Serwisu, przelewem
na rachunek bankowy określony na wystawionej fakturze VAT lub w ramach przesyłki
kurierskiej za pobraniem.
7. Za datę dokonania płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Serwisu.
8. Zleceniodawca może zgłosić Serwisowi uwagi co do wystawionej faktury VAT oraz
kwoty, na którą ona opiewa. Zgłoszenie następuje ustnie lub w formie elektronicznej w
terminie 7 dni od momentu jej dostarczenia. Niezgłoszenie jakichkolwiek uwag w tym
terminie oznacza brak zastrzeżeń co do wystawionej faktury VAT.

§10
[reklamacje]

1. Wszelkie reklamacje związane z usługą zrealizowaną przez Serwis, Zleceniodawca
zgłasza na skrzykę pocztową Serwisu tj. biuro@impacto.pl
2. W odniesieniu do reklamacji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące
naprawy sprzętu.

§11
[poufność]

Strony zobowiązują się do traktowania jako poufne informacji zawartych w niniejszej
umowie oraz do nieprzekazywania osobom trzecim żadnych informacji o warunkach jej
wykonywania, lub otrzymywanych w połączeniu z tą umową, wraz z informacjami i
materiałami, których posiadanie związane jest z zawarciem i wykonaniem tej umowy
oraz informacji, które obie Strony nawzajem podczas wykonania tej umowy uzyskały.
Zobowiązanie to obowiązuje także po zakończeniu stosunku umownego.

§12
[przetwarzanie i administrowanie danymi osobowymi]

1. Oddając sprzęt do naprawy Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926). Jednocześnie Serwis jest administratorem danych
osobowych w myśl przepisów ww. ustawy.
2. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych
może skutkować niemożliwością świadczenia usług przez Serwis.
3. Dane osobowe Zleceniodawcy nie zostaną udostępnione przez Serwis żadnym innym,
nieupoważnionym podmiotom trzecim. Dane osobowe Zleceniodawcy mogą być
udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania jedynie na mocy
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom państwowym.
4. Politykę prywatności Serwisu określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§13
[postanowienia końcowe]

1. Wszelkie ustalenia pomiędzy Serwisem a Zleceniodawcą, odbiegające od treści
postanowień Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory i roszczenia związane z wykonywaniem usługi oraz płatnością
dotyczące podmiotu niebędącego konsumentem będą rozstrzygane przez sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Serwisu.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy polskiego kodeksu
cywilnego.
4. Integralną część umowy stanowią wszelkie załączniki i protokoły.
5. Wszelka korespondencja dot. kwestii warunków wykonywania usługi kierowana na
adres Zleceniodawcy bądź Serwisu, a nie odebrana przez jedną bądź drugą Stronę w
terminie, będzie uznawana za skutecznie doręczoną. Powyższe dotyczy także
korespondencji w formie elektronicznej – korespondencja taka zostaje uznana za
doręczoną z chwilą wprowadzenia jej do środka komunikacji elektronicznej.